English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol  
 
Agrobiol - strefa studenta

 

Zapraszamy na nową stronę Wydziału Rolnictwa i Biologii - Wydziału Rolnictwa i Ekologii 

Na stronie zamieszczone zostały plany zajęć.

 


Komunikaty dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii


 

 

 

 

Szanowni Studenci, Szanowni Studenci, 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 4.10.2021 w godz. 9.30-12.30, tylko Studenci I roku - wszystkich kierunków - mają godziny dziekańskie. 
 

 


 

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

 

na Wydziale Rolnictwa i Ekologii

 

Drodzy Studenci,

Szanowni Nauczyciele Akademiccy, 

 

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. ograniczającego czasowo funkcjonowanie uczelni wyższych w okresie pandemii COVID-19 oraz zgodnie z komunikatem JM Rektora SGGW z dnia 3 września 2021 roku, w którym zostały zawarte zalecenia dotyczące organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wracamy na Wydziale Rolnictwa i Ekologii do kształcenia w trybie stacjonarnym. Na studiach niestacjonarnych i podyplomowych jest możliwość realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.

 

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 może ulec zmianie.

W uzasadnionych przypadkach, mając na względzie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, możliwe będzie przejście na tryb zdalny poszczególnych grup, roczników lub kierunków.

 

Obsługa studentów w dziekanatach prowadzona  będzie w formie stacjonarnej.

W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów zaleca się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w sprawach, które nie wymagają fizycznej obecności studentów.

Przedłużenie legitymacji studenckich dokonywane będą w dziekanacie, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz obsługa studentów w dziekanatach odbywają się z zachowaniem obowiązujących wytycznych i wymogów sanitarnych.

 

W budynkach SGGW obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Prowadzący zajęcia może zdecydować, że ze względu na charakter zajęć uczestnicy mogą nie używać maseczki.

 

Studenci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym są zobowiązani bezzwłocznie poinformować  o tym fakcie prowadzącego zajęcia i właściwego Prodziekana w celu ustalenia możliwości odrobienia zajęć.

Nieobecność do 2 tygodni na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynikająca ze skierowania na kwarantannę lub izolację będzie usprawiedliwiona.

 

 

Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje Ministra Edukacji i Nauki.

 

Najważniejsze informacje ogłoszone przez Ministra Edukacji i Nauki:

– Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów, wprowadzonego pierwotnie na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

– Ministerstwo Edukacji i Nauki co do zasady przewiduje w nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 powrót do tradycyjnego, stacjonarnego prowadzenia zajęć w siedzibach uczelni lub ich filiach jako podstawowej formy kształcenia.

– Uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni, o którym mowa powyżej, oznacza, że w terminie do 14 października 2021 r. musi zostać przedłużona ważność legitymacji studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich.

– W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, ze zm.). Decyzje w zakresie określenia liczebności grup na poszczególnych zajęciach dydaktycznych leżą w gestii władz uczelni.

Szczegóły na stronie MEIN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 

Władze Wydziału Rolnictwa i Ekologii

 


 

Zajęcia dydaktyczne w SGGW dla wszystkich poziomów i form kształcenia realizowane są w trybie mieszanym, tj. w formie tradycyjnej i zdalnej.
Szanowni Państwo,
Przed nami semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Prognozy dotyczące epidemii koronawirusa pokazują wyraźnie, że musimy jeszcze poczekać, zanim studenci na dobre wrócą na kampus. Uznając za priorytet zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej naszej Alma Mater przekazujemy najnowsze informacje na temat organizacji kształcenia w nadchodzącym semestrze.
Rekomendowaną w SGGW formą prowadzenia zajęć dydaktycznych jest forma zdalna. 
Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie tradycyjnej lub zdalnej określa:
1) dziekan – w stosunku do:
a. zajęć dydaktycznych realizowanych przez studentów,
b. zajęć na studiach podyplomowych – w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych,
c. innych form kształcenia prowadzonych na wydziale,
2) kierownik szkoły doktorskiej – w stosunku do zajęć realizowanych w Szkole Doktorskiej SGGW,
3) kierownik studiów doktoranckich – w stosunku do zajęć realizowanych na studiach doktoranckich, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, 
4) Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW – w stosunku do zajęć na Uniwersytecie Otwartym SGGW, 
informując o tym Rektora
Wszystkie wykłady odbywają się zdalnie.
Zajęcia w formie tradycyjnej ograniczane są do niezbędnego minimum.W formie tradycyjnej mogą być prowadzone w obiektach SGGW zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być zrealizowane zdalnie, tj.:
 • zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne i kliniczne, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych urządzeń i aparatury
 • praktyki zawodowe, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego 
  z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych laboratoriów, 
 • zajęcia (poza wykładami) przewidziane w programie studiów dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dla których semestr letni jest ostatnim semestrem studiów. 
Egzaminy dyplomowe odbywają się głównie zdalnie. Egzaminy dyplomowe w formie tradycyjnej mogą być przeprowadzone na podstawie decyzji dziekana. 
Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się głównie zdalnie(w ustalonych i podanych do publicznej wiadomości terminach). Konsultacje w formie tradycyjnej mogą się odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

 
Drodzy Studenci,
Biorąc pod uwagę prośby Państwa i koordynatorów przedmiotów oraz pojawiające się przypadki konieczności kwarantanny zarówno wśród studentów jak i prowadzących zajęcia, informuję, że:
 • wszystkie zajęcia na studiach I-go stopnia na WRiB na kierunkach: Rolnictwo i Inżynieria ekologiczna od 3 listopada będą prowadzone w formie zdalnej do odwołania; 
 • zajęcia kontaktowe wskazane przez niektórych koordynatorów jako niezbędne do zrealizowania efektów uczenia na kierunku Biologia I-go stopnia będą realizowane od 16 listopada 2020 roku zgodnie z ustalonym z Państwem i koordynatorami przedmiotów, zmodyfikowanym planem zajęć (strona wydziałowa agrobiol);
 • plany i zasady prowadzenia zajęć na studiach magisterskich – kierunki: Biologia i Rolnictwo oraz Inżynieria ekologiczna (II-gi stopień) oraz dla OAFP - Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, pozostają bez zmian i są realizowane w sposób zdalny lub hybrydowy (zdalnie i stacjonarnie) zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Uczelnia stworzyła bezpieczne warunki realizacji zajęć stacjonarnych, które odbywają się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia.
Pamiętajcie: wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach jest wietrzona i dezynfekowana.
Ważne:
 • W zajęciach kontaktowych może uczestniczyć tylko osoba zdrowa i nie przebywająca w kwarantannie.
 • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch i przestrzegać dystansu społecznego.
 • Prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.
 • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis.
Sytuacja jest dynamiczna i może w każdej chwili ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej wydziału i bieżące informowanie Prodziekanów o pojawiających się problemach.
Dziękujemy za dobrą współpracę i wsparcie. Życzymy wytrwałości i zdrowia.
 
Dziekan i Prodziekani WRiB
 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub nałożenia kwarantanny, proszę wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 lub przebywających na kwarantannie

Dane zawarte w formularzu są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z obowiązującym prawem RODO.

Aby wypełnić formularz należy się zalogować (tak jak do MS Tems) podając adres e-mail: SNumerAlbumu@sggw.edu.pl (przykład: s123456@sggw.edu.pl) oraz ustawione hasło.

 


 

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii od 1 października 2020 r. - ćwiczenia laboratoryjne są realizowane w systemie hybrydowym zgodnie z wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, zatem plany zajęć pozostają nadal bez zmian. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym muszą być dostosowane do wymagań strefy czerwonej.

 

  
Top! Top!
cookies