English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol  
 
Agrobiol - strefa studenta

Komunikaty dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

Zajęcia dydaktyczne w SGGW dla wszystkich poziomów i form kształcenia realizowane są w trybie mieszanym, tj. w formie tradycyjnej i zdalnej.
Szanowni Państwo,
Przed nami semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Prognozy dotyczące epidemii koronawirusa pokazują wyraźnie, że musimy jeszcze poczekać, zanim studenci na dobre wrócą na kampus. Uznając za priorytet zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej naszej Alma Mater przekazujemy najnowsze informacje na temat organizacji kształcenia w nadchodzącym semestrze.
Rekomendowaną w SGGW formą prowadzenia zajęć dydaktycznych jest forma zdalna. 
Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie tradycyjnej lub zdalnej określa:
1) dziekan – w stosunku do:
a. zajęć dydaktycznych realizowanych przez studentów,
b. zajęć na studiach podyplomowych – w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych,
c. innych form kształcenia prowadzonych na wydziale,
2) kierownik szkoły doktorskiej – w stosunku do zajęć realizowanych w Szkole Doktorskiej SGGW,
3) kierownik studiów doktoranckich – w stosunku do zajęć realizowanych na studiach doktoranckich, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, 
4) Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW – w stosunku do zajęć na Uniwersytecie Otwartym SGGW, 
informując o tym Rektora
Wszystkie wykłady odbywają się zdalnie.
Zajęcia w formie tradycyjnej ograniczane są do niezbędnego minimum.W formie tradycyjnej mogą być prowadzone w obiektach SGGW zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być zrealizowane zdalnie, tj.:
 • zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne i kliniczne, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych urządzeń i aparatury
 • praktyki zawodowe, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego 
  z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych laboratoriów, 
 • zajęcia (poza wykładami) przewidziane w programie studiów dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dla których semestr letni jest ostatnim semestrem studiów. 
Egzaminy dyplomowe odbywają się głównie zdalnie. Egzaminy dyplomowe w formie tradycyjnej mogą być przeprowadzone na podstawie decyzji dziekana. 
Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się głównie zdalnie(w ustalonych i podanych do publicznej wiadomości terminach). Konsultacje w formie tradycyjnej mogą się odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

 
Drodzy Studenci,
Biorąc pod uwagę prośby Państwa i koordynatorów przedmiotów oraz pojawiające się przypadki konieczności kwarantanny zarówno wśród studentów jak i prowadzących zajęcia, informuję, że:
 • wszystkie zajęcia na studiach I-go stopnia na WRiB na kierunkach: Rolnictwo i Inżynieria ekologiczna od 3 listopada będą prowadzone w formie zdalnej do odwołania; 
 • zajęcia kontaktowe wskazane przez niektórych koordynatorów jako niezbędne do zrealizowania efektów uczenia na kierunku Biologia I-go stopnia będą realizowane od 16 listopada 2020 roku zgodnie z ustalonym z Państwem i koordynatorami przedmiotów, zmodyfikowanym planem zajęć (strona wydziałowa agrobiol);
 • plany i zasady prowadzenia zajęć na studiach magisterskich – kierunki: Biologia i Rolnictwo oraz Inżynieria ekologiczna (II-gi stopień) oraz dla OAFP - Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, pozostają bez zmian i są realizowane w sposób zdalny lub hybrydowy (zdalnie i stacjonarnie) zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Uczelnia stworzyła bezpieczne warunki realizacji zajęć stacjonarnych, które odbywają się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia.
Pamiętajcie: wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach jest wietrzona i dezynfekowana.
Ważne:
 • W zajęciach kontaktowych może uczestniczyć tylko osoba zdrowa i nie przebywająca w kwarantannie.
 • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch i przestrzegać dystansu społecznego.
 • Prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.
 • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis.
Sytuacja jest dynamiczna i może w każdej chwili ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej wydziału i bieżące informowanie Prodziekanów o pojawiających się problemach.
Dziękujemy za dobrą współpracę i wsparcie. Życzymy wytrwałości i zdrowia.
 
Dziekan i Prodziekani WRiB
 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub nałożenia kwarantanny, proszę wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 lub przebywających na kwarantannie

Dane zawarte w formularzu są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z obowiązującym prawem RODO.

Aby wypełnić formularz należy się zalogować (tak jak do MS Tems) podając adres e-mail: SNumerAlbumu@sggw.edu.pl (przykład: s123456@sggw.edu.pl) oraz ustawione hasło.

 


 

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii od 1 października 2020 r. - ćwiczenia laboratoryjne są realizowane w systemie hybrydowym zgodnie z wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, zatem plany zajęć pozostają nadal bez zmian. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym muszą być dostosowane do wymagań strefy czerwonej.

 

  
Top! Top!
cookies